Facebook
Telegraph
Youtube
Instagram

Nákupní řád

18.05.2010 17:11

 

Úvodní ustanovení

1. Tento nákupní řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Binox s.r.o. se sídlem: Křižíkova 220/91, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 26443252, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C.82587, vložce (dále jen "prodávající") a kupujícího, kterým je osoba nakupující výrobky od prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky (dále také „kupující"). Je-li smluvní stranou podnikatel, tak se smluvní vztahy řídí dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí s tímto nákupním řádem účinným v momentu odeslání své objednávky či uzavřením kupní smlouvy. S tímto má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Objednávka zboží

1. Objednávku zboží kupující zasílá prodávajícímu prostřednictvím rozhraní elektronického obchodu. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
2. Po odeslání objednávky Vám cca do 5-ti minut přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci nebo při objednávce, automatické potvrzení objednávky. Pokud Vám tento email nepřijde, zkontrolujte zda-li jste nezadali při registraci nebo objednávce chybně Váš email. V případě, že je email zadán správně a potvrzení Vám přesto nepřišlo, tak nás prosím kontaktujte na telefonický nebo emailem.
3. Odeslanou objednávku lze stornovat do 1 hodiny od vytvoření objednávky na náš email objednavky@binox.cz , kde prosím popište o jakou objednávku se jednalo včetně adresy, na kterou měla být objednávka zaslána.
4. Odesláním objednávky kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a dodané zboží a zaplatit celkovou cenu za toto zboží (včetně poštovného) platné v den objednání.

Dodací podmínky

1. Objednávka je vyřízena v co možná nejkratším termínu, zpravidla do 48 hodin. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na kupujícím uvedenou adresu. V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, resp. mimo provozovnu, tak není součástí dodávky instalace, předvedení a zprovoznění výrobku. Dopravu na adresu plnění zajišťuje prodávající. Zásilka standardně obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku v českém jazyce a vyplněný záruční list, pokud byl k výrobku vydán.
2. Možné způsoby doručení zboží:
- Expresní balíková služba - zásilka bude dodána kupujícímu přímo na uvedenou v objednávce dodací adresu prostřednictvím expresní balíkové služby PPL, DPD. Dopravné je účtováno jednou za celou zásilku.

Dopravné ČR
od do cena, Kč
0 10kg 100
10kg 20kg 130
20kg 30kg 180
30kg 50kg 350
Dopravné SR
od do cena, Kč
0 1kg 200
1kg 5kg 280
5kg 10kg 360
10kg 20kg 450
20kg 30kg 500
30kg 50kg 780

ceny jsou uvedený včetně DPH

Zboží si můžete také zakoupit návštěvou naše prodejny v Praze, Křižíkova 220/91, 186 00 Praha 8-Karlín, a to v době od pondělí do pátku 10:00-18:00 hod, kde Vám budou výrobky řádně předvedeny a v případě potřeby i uvedeny do provozu. V tomto případě žádné objednávky nepřijímáme.

3. Zasílané výrobky jsou důkladně zabaleny (protinárazové bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěny proti poškození nebo ztrátě. Zásilka bývá zpravidla doručena během 1-2 pracovních dnů po jejím předání přepravci. Pokud nejste k zastiženi, bude telefonický kontaktovány na uvedené v objednávce telefonní číslo a bude s Vámi řešen další postup převzetí zásilky. Také bude Vám zanechán vzkaz od přepravce.
4. Při převzetí zboží od přepravní zásilku zkontrolujte a pokud jeví známky poškození uveďte na potvrzení o převzetí, že zásilka byla převzata s výhradou. V takovém případě během 3 dnů lze uplatnit reklamaci na poškození obsahu zásilky přepravcem. Prosíme, o takové skutečnosti nás co nejdříve informujte. Reklamace na nekompletnost dodávky a poškození zboží během doručení, které budou naší firmě nahlášeny později, nebudeme již moci odpovídajícím způsobem vyřešit.
5. Informace o stavu objednávky Vám budou zasílány na kontaktní email a jsou k dispozice po přihlášení.
6. Nepřevezme-li kupující předmět plnění, dodaný přepravcem, z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín kupující přítomen na adrese dodání nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese náklady spojené s dodáním v plné výši!

Platební podmínky

1. Ceny uvedené u zboží jsou konečné a jsou včetně daně a poplatku. Ceny jsou platné v okamžiku odesláni objednávky kupujícím.

2. Možné způsoby plateb:

- dobírkou v hotovostí:
 
Zboží bude vydáno přepravcem proti zaplaceni. Tato služba je zpoplatněná částkou:

Dobírka po ČR hrazena v hotovostí

od do cena, Kč
0 20000Kč 25
20000Kč 50000Kč 60
50000Kč 100000Kč 120
100000Kč 200000Kč 240

 

Dobírka po SR hrazena v hotovostí

od do cena, Kč
0 20000Kč 60
20000Kč 50000Kč 90
50000Kč 100000Kč 180
100000Kč 200000Kč 300

ceny jsou uvedený včetně DPH

- dobírkou bezhotovostně platební kartou:

Zboží bude vydáno přepravcem proti zaplaceni dobírkové častky platební kartou prostřednictvím mobilního platebního termínálu. Tato služba je zpoplatněná částkou:

  • Dobírka po ČR hrazena platební kartou - 1%  z dobírkové částky.
  • Dobírka po SR hrazena platební kartou - 1%  z dobírkové částky.

ceny jsou uvedený bez DPH

Při zasílaní na Slovensko částka bude vybíraná v EUR a přepočítaná kurzem ČSOB.

- Platba předem na účet:

Po odeslání košíku Vám bude na e-mailovou adresu zaslana k úhradě zalohová faktura. Po připsání částky na náš účet zboží bude neprodleně odesláno kupujícímu.

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

1. Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím (§ 621 OZ).
2. Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Není-li v záručním listě vyznačena záruční doba delší, je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy (např. § 626 odst. 3 OZ), jakož i v případech, kdy je životnost výrobku kratší, než záruční doba (např. akumulátory).
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 627 odst. 1 OZ). Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku (§ 627 odst. 2 OZ).
4. Právo z odpovědnosti za vady (reklamaci) je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila, a to u prodávajícího, u kterého byla věc koupena (§ 625 OZ).
5. Vzhled, technické informace a kompletnost výrobku nesou informativní charakter. Každý výrobce si vyhrazuje právo změny designu, technické konstrukce a kompletnosti výrobku, které nemají vliv na jeho technické charakteristiky a podmínky použiti.

Odstoupení od smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (§ 53 odst. 7 Občanského zákoníku č. 367/2000). Je však třeba zdůraznit, že to platí pro kupujícího - soukromou osobu a že nestačí pouhé použití některého prostředku komunikace na dálku, ale skutečné uzavření smlouvy na dálku.
2. Při odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku se smlouva ruší od samého počátku (s účinky ex tunc), jako kdyby nikdy nevznikla. Důsledkem jejího „zrušení" je povinnost stran vrátit si navzájem vše, co podle smlouvy dostaly (§ 457 OZ), titulem je bezdůvodné obohacení.
3. Při odstoupení od smlouvy tímto způsobem prosím dodržte následující podmínky:
- odešlete doporučený dopis na adresu Binox s.r.o., Křižíkova 220/91, 18600 Praha 8 s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr jednostranně odstoupit od smlouvy,
- výrobky, které budete v rámci odstoupení odesílat zpět na naši adresu musí být v nepoškozeném původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu k použití, záručního listu, atd.) a s originálním dokladem o koupi. V žádném případě výrobky neposílejte na dobírku!
4. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaplacená finanční částka za zboží zaslána na adresu nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14-ti dnů od obdržení podepsaného dobropisu, odeslaného kupujícímu neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.
5. Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání odstoupení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, lze takové odstoupení od smlouvy akceptovat, pokud bude spotřebitel ochoten poskytnout náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.
6. Kupující bere na vědomi že od smlouvy není možné odstoupit a vrátit zboží v 14 denní lhůtě pokud zboží bylo dodáno speciálně na objednávku kupujícího nebo bylo pro kupujícího upraveno. V takovém případě kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá podle obchodního zákoníka.

Ochrana osobních dat

1. Prodávající se zavazuje respektovat Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího.Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat.V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.